Obchvat Náchoda

 
Navigace: Úvod

Silnice I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov–Vrchoviny

Tento web má být pomocníkem při získávání informací o plánovaném obchvatu východočeského okresního města Náchod,
protože ucelená oficiální stránka bohužel neexistuje. Pokud byste se chtěli podílet na rozvoji tohoto webu, kontaktujte mě. Vaše připomínky k obchvatu nebo tomu webu směřujte do knihy návštěv, kde je místo pro diskuzi. Pokud jste na Facebooku, určitě se staňte fanouškem obchvatu a také fanouškem autora tohoto webu.Facebook icon

Na tomto webu bych se chtěl zabývat kromě výstavby obchvatu také čím dál víc kritičtější dopravní situací v tomto okresním městě. Také bych chtěl dosáhnout toho, aby se lidé na náchodsku začali více o toto téma zajímat, protože jich se týká především, když jejich volení zástupci v zastupitelstvu města s tím nic nedělají.

Informace o silnici I/33

Stávající silnice I/33 je důležitou silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem mezinárodní nákladní dopravy. Silnice I/33 prochází intravilánem města Náchod, kde intenzity dopravy dosahují přes 20 000 vozidel/24 hodin. V důsledku vysokých intenzit se na této komunikaci a na přilehlých místních komunikacích vytváří dopravní kongesce a dochází v dlouhých časových úsecích k celkovému kolapsu dopravy.

Trasa obchvatu NáchodaDalším negativním faktorem je nehodovost v daném úseku silnice I/33 a v neposlední řadě nadměrné hlukové a exhalační zátěže. Komunikace v současné době nevyhovuje kapacitně a rovněž tak i z hlediska vlivu na životní prostředí. Z těchto důvodů je navržena přeložka silnice I/33 (obchvat města), která odvede tranzitní dopravu. Výstavba obchvatu povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části města a snížení hlukové a exhalační zátěže obyvatel.

Při přeložce silnice I/14 v úseku Vysokov–Vrchoviny, která je součástí obchvatu Náchoda, dojde k úpravě nevyhovujících směrových a výškových poměrů. Přeložka silnice I/14 naváže na stavbu obchvatu Nového Města nad Metují. Stavba silnice I/33 v úseku Vysokov–Náchod–Běloves (státní hranice ČR/PL) a silnice I/14 je v souladu s „Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice“ a s kategorizací silniční a dálniční sítě na území Královéhradeckého kraje. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem velkého územního celku Trutnovsko-Náchodsko na území Královéhradeckého kraje a územními plány dotčených měst a obcí.

Aktuality webu

Současný stav příprav k březnu 2009

V současné době probíhá inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (ÚR), tedy projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí dle platné legislativy. Vydání ÚR se očekává v polovině roku 2009. K zahájení stavby by mělo dojít v roce 2012.

Současný stav příprav k 11.12.2006

Posuzování proběhlo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. K dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí se kromě dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů vyjádřila občanská sdružení, veřejnost a další subjekty (jejich přehled je uveden v následujícím bodě tohoto stanoviska).

Na veřejném projednání byla přítomna veřejnost v počtu cca 38 osob. Na veřejném projednání byly vlivy záměru na životní prostředí projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu respektování platných legislativních předpisů a všech technických a provozních opatření navržených k ochraně životního prostředí. Procesu posuzování vlivů na životní prostředí se zúčastnili zástupci následujících občanských sdružení: Občanské sdružení "Datel Vysokov", o.s. "Sdružení za šetrnou dopravu“ a o.s. "Zemědělská krajina".

Současný stav příprav k 21.10.2006

Veřejné projednání se konalo dne 21.11.2006 od 15.00 hodin v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod, a proběhlo v souladu s ustanovením § 17 zákona a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Současný stav příprav k 19.10.2006

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí zpracoval pan RNDr. Petr Anděl, CSc. (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 10258/ENV/06). Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 19.10.2006.

Současný stav příprav k 16.1.2006

V rámci studie byly zpracovány dvě varianty tras vedení obchvatu Náchoda, které byly posuzovány podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Je nutné dopracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

Konečný výsledek projednávání vlivu této stavby na životní prostředí bude znám nejdříve v polovině roku 2006. Teprve potom lze zadat vypracování dokumentace pro územní řízení, jejíž dokončení lze očekávat v první polovině roku 2007. Na základě zpracované dokumentace požádá investor o zahájení územního řízení, které vzhledem ke složitosti může trvat i dva roky. Právě v tomto okamžiku bude důležitá pomoc vedení města a obcí, aby dokázali přesvědčit majitele dotčených pozemků k souhlasu s touto stavbou.

Výsledkem řízení je rozhodnutí o umístění stavby. Jakmile nabude právní moci, může stát začít s výkupy pozemků.

Poděkování patří Ivu Brejtrovi, který tento projekt kdysi rozjel a p. Rouskovi, který mi umožnil pokračování v tomto projektu na této doméně.

© 2007-2017 Martin Buchta, všechna práva vyhrazena, stát se fanouškem na Facebooku